ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่ตำบลทุ่งใหญ่
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.1
      สมาชิกสภา อบต.2
      ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานจัดเก็บรายได้
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      การช่วยเหลือประชาชน
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป
       ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) มีแผนที่ประกอบตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งให ญ่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 25 กิโลเมตร
       เนื้อที่ 43,375 ไร่ หรือเท่ากับ 69.4  ตารางกิโลเมตร
       ภูมิประเทศ
                  - ทิศเหนือ จรดตำบลเนินสว่าง,ไผ่รอบ    อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                  - ทิศใต้      จรดตำบลบึงนาราง  กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
                  - ทิศตะวันออก  จรดตำบลดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                  - ทิศตะวันตก     จรดตำบลบึงสามัคคี     กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
       จำนวนหมู่บ้านมี   19   หมู่บ้าน  ดังนี้

   หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ทุ่งใหญ่

ทุ่งประพาส

ห้วยคันเบ็ด

บ่อปิ้งเกลือ

ห้วยน้อย

หนองพง

บึงบ้าน

ทุ่งนาดี

ขุยยาว

ห้วยน้ำซึม

เนินสะอาด

หนองกระเบา

เกาะกลาง

เกษตรพัฒนา

หนองจอก

ห้วยคำตาล

ราษฎร์ร่วมใจ

เกาะเหนือ

ทุ่งสามัคคี

299

315

191

229

255

170

277

190

121

193

351

140

128

234

125

165

122

106

138

 

317

296

192

250

305

155

289

172

122

220

324

111

120

228

124

156

125

114

133

 

616

611

383

479

560

325

566

362

243

413

675

251

248

462

249

321

247

220

271

145

146

108

119

148

101

163

101

61

100

162

70

69

127

65

97

66

71

68

 

 

 

รวม

3,749

3,753

7,502

1,987

 

      สภาพเศรษฐกิจ
      อาชีพ
                  -     ประกอบอาชีพทำนา   862    ครัวเรือน
                   -     ประกอบอาชีพทำไร่    752    ครัวเรือน
                  -     ประกอบอาชีพทำสวน   95   ครัวเรือน
                  -     ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์    96  ครัวเรือน
                   -     ประกอบอาชีพรับจ้าง    182    ครัวเรือน
     หน่วยธุรกิจในเขต   อบต.
                  - ปั๊มน้ำมัน  24     แห่ง
                  - ก๊าซ       15     แห่ง
                  -   โรงสี   6     แห่ง
     สภาพสังคม
     การศึกษา
                  -  โรงเรียนประถมศึกษา 6  แห่ง
                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา  2  แห่ง
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้อง สมุดประชาชน  7 แห่ง
     ศูนย์การเรียนชุมชน  1  แห่ง
     สถาบันและองค์การทางศาสนา
                  -  วัด    8  แห่ง
                  -  ศาลเจ้า 20  แห่ง
                  -  โบสถ์ 1  แห่ง
     สาธารณสุข
                  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง
                  - อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  98
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  -     สถานีตำรวจ   2  แห่ง
      การบริการพื้นฐาน
      การคมนาคม(แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
                มีทางลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13 สาย ระยะรวม 4.946  กิโลเมตร  มีถนนลูกรัง  18 สาย รวมระยะทาง 66  กิโลเมตร
      การโทรคมนาคม
                 - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
      การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ ้า)
                 ไฟฟ้าเข้าถึง  19  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ไฟฟ้า 1,900  ครัวเรือน
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
                - ลำน้ำ,ลำห้วย  5  สาย
                - บึง,หนองและอื่นๆ  3  แห่ง
      แหล่งที่สร้างขึ้น
                - ฝาย  13  สาย
                - บ่อน้ำ  190  แห่ง
                - บ่อโยก  193  แห่ง
                - อื่นๆ  126  แห่ง
      ข้อมูลอื่น ๆ
      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ใน อบต.)
                - ป่าไม้ มีการปลูกป่าชุมชน
                - ดิน เป็นพื้นที่ทางเกษตร  39,071  ไร่  สภาพดินส่วนใหญ่ไม่ปัญหา
                - น้ำ มีวัชพืชบกคุมผิวน้ำเป็นบางส่วน
      มวลชนจัดตั้ง
                -  ลูกเสือชาวบ้าน 19 รุ่น  3,700 คน
                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ     รุ่น   272   คน
                -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  4  รุ่น  184  คน
      ศักยภาพในตำบล
      ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
     (1) จำนวนบุคลากรจำนวน  19  คน
                ปลัด  อบต.  หัวหน้าสำนักปลัด/สำนักงาน  ข้าราชการ  1 คน
                หัวหน้าส่วนการคลัง  ข้าราชการ  1   คน
                หัวหน้าส่วนโยธา  ข้าราชการ  1   คน
                นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ  1   คน
                เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ข้าราชการ 1   คน
                เจ้าพนักงานพัสดุ ข้าราชการ 1   คน
                นักวิชาการสุขาภิบาล ข้าราชการ  1 คน
                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี&nbs p;  ข้าราชการ   1   คน
                เจ้าพนักงานธุรการ  ข้าราชการ 1  คน
                บุคลากร ข้าราชการ  1  คน
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (ผดด.)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน 
                ผู้ช่วยดูแลเด็ก (ผดด )พนักงานจ้างทั่วไป 1  คน
                พนักงานตกแต่งสวน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  คน
                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                พนักงานขับรถแบ็คโฮ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน
      ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  
      (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
                จำนวนกลุ่มทุกประเภท  11  กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม 
                - กลุ่มอาชีพ  3  กลุ่ม
                - กลุ่มออมทรัพย์  7  กลุ่ม
                - กลุ่มอื่น ๆ  1  กลุ่ม
      (2)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
               พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่เป็นที่ดอนและที่ลุ่มสลับกันจึงสามารถทำการ เกษตรได้หลากหลายจึงไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมสภาพแวดล้อมและการใช้ช ีวิตของราษฎรเป็น ลักษณะสังคมชนบท มีบรรยากาศของความเป็นไทยสูง

 

 

 


    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-902036  แฟกซ์: 056-902036  ต่อ 16  Email :
info@thoongyai.go.th
Copyright 2012 thoongyai.go.th  All  rights reserved. Powered by Click idea design