ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่ตำบลทุ่งใหญ่
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.1
      สมาชิกสภา อบต.2
      ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานจัดเก็บรายได้
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      การช่วยเหลือประชาชน
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ ] 
       .......................
    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 12:29
 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-902036  แฟกซ์: 056-902036  ต่อ 16  Email :
info@thoongyai.go.th
Copyright 2012 thoongyai.go.th  All  rights reserved. Powered by Click idea design